جريمه هاي استرداد

قوانين استرداد بليط  کاسپين و کيش اير

از زمان صدور تا ساعت 12 ظهر 3 روز قبل ازپرواز 40% جريمه
از ساعت 12 ظهر دو روز قبل از پرواز تا ساعت 12 ظهر يک روز قبل از پرواز50% جريمه

از ساعت 12 ظهر يک روز قبل از پرواز تا 7 ساعت مانده به پرواز 70% جريمه و بعد از آن 100% جريمه